Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń - 58-550-50-99

  Ilość produktów: 0
  Suma netto: 0,00 zł
  Suma brutto: 0,00 zł
  Został poprawnie dodany do koszyka
  Powrót

  Książka ''Wodociągi i kanalizacja zewnętrzna'' - KaBe

  Nr artykułu: W-0800261
  48,50
  zł/szt. netto
  50,93
  zł/szt. brutto
  Opakowanie: 1 szt.
  Ilość została automatycznie zwiększona do wielokrotności opakowania.
  szt.

  Szczegółowy opis

  Wodociągi i kanalizacja zewnętrzna

  Wydawnictwo: Wydawnictwo i Handel Książkami „KaBe”
  Autorzy: J. Guzik, A. Guzik
  Format: A5
  Liczba stron: 240
  Wydanie: I
  Rok i miejsce wydania: Krosno 2011
  Oprawa: kolorowa, foliowana

  Charakterystyka książki:
  Wiadomości zebrane w książce dotyczą materiałów, technologii i sprzętu stosowanych w budowie wodociągów i kanalizacji zewnętrznej oraz zasad ich racjonalnej i bezpiecznej eksploatacji.
  Książka jest adresowana do osób zatrudnionych przy budowie wodociągów i kanalizacji zewnętrznej oraz do personelu zajmującego się eksploatacją tych urządzeń. Może być też pomocą dla uczniów i studentów odpowiednich kierunków szkół i uczelni.

  Spis treści:
  1. Wstęp
  2. Źródła wody, jej obieg i znaczenie w przyrodzie
  2.1. Znaczenie wody w przyrodzie
  2.2. Formy występowania wody w przyrodzie
  2.3. Obieg wody w przyrodzie
  2.4. Źródła wody i jej ujęcia
  2.5. Ujęcia wód podziemnych
  2.6. Ujęcia wód powierzchniowych
  3. Jakość wód wprowadzanych do sieci wodociągowych
  3.1. Wymagania stawiane wodzie użytkowej
  3.2. Metody uzdatniania wody
  4. Podstawowe definicje dotyczące zaopatrzenia w wodę
  4.1. Definicja wodociągu
  5. Sieć wodociągowa i jej systemy
  5.1. Systemy sieci wodociągowej
  5.2. Materiały do budowy sieci wodociągowej (wiadomości podstawowe)
  5.3. Uzbrojenie sieci wodociągowych (wiadomości podstawowe)
  5.4. Pompy w urządzeniach wodociągowych
  5.5. Podstawowe wymogi bhp przy układaniu przewodów wodociągowych
  6. Sieci wodociągowe z tworzyw sztucznych
  6.1. Rury wodociągowe (wiadomości ogólne)
  6.2. Charakterystyka techniczna rur ciśnieniowych PVC
  6.3. Charakterystyka techniczna rur polietylenowych PE
  6.3.1. Rury wielowarstwowe z polietylenu
  6.4. Metody łączenia rur z tworzyw sztucznych
  6.5. Połączenia zgrzewane
  6.6. Połączenia rur polietylenowych za pomocą kształtek zaciskowych
  6.7. Uzbrojenie sieci wodociągowych
  6.7.1. Zasuwy
  6.7.2. Hydranty
  6.7.3. Pozostała armatura
  6.8. Przyłącza domowe
  6.9. Warunki wykonywania rurociągów do transportu wody z PVC i PE
  6.9.1. Składowanie i transport rur
  6.9.2. Roboty ziemne
  6.9.3. Montaż przewodów
  6.9.4. Próby szczelności rurociągów
  6.9.5. Płukanie i dezynfekcja
  6.9.6. Odbiory techniczne rurociągów
  6.9.7. Wykonywanie napraw i eksploatacja przewodów wodociągowych
  6.9.8. Monitoring sieci wodociągowych
  6.9.9. Lokalizacja wycieków wody i obniżanie strat wody w sieciach wodociągowych
  7. Opomiarowanie zużycia wody
  7.1. Zabudowa zestawów wodomierzowych w połączeniach wodociągowych zgodnie z normą PN-91/M- 54910
  7.2. Podział wodomierzy
  7.3. Studzienki wodomierzowe
  8. Oznaczenia graficzne urządzeń i sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
  9. Podstawowe definicje z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
  10. Rodzaje kanalizacji
  10.1. Kanalizacja ogólnospławna
  10.2. Kanalizacja rozdzielcza
  11. Warunki wykonywania sieci kanalizacyjnych
  11.1. Podstawowe materiały do wykonywania sieci kanalizacyjnych
  11.2. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnych
  11.3. Odbiór sieci kanalizacyjnych – wiadomości podstawowe
  11.4. Przepisy bhp przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnych – wiadomości podstawowe
  12. Charakterystyka ścieków i metod ich oczyszczania
  12.1. Charakterystyka ścieków
  12.2. Metody oczyszczania ścieków
  12.2.1. Metody mechaniczne oczyszczania ścieków
  12.2.2. Metody biologiczne oczyszczania ścieków
  12.2.3. Metody chemiczne oczyszczania ścieków
  12.3. Dopuszczalne wartości zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych
  13. Kanalizacja z rur kamionkowych
  13.1. Charakterystyka rur kamionkowych
  13.2. Wyroby kamionkowe i połączenia rur
  13.3. Transport i magazynowanie rur kamionkowych
  13.4. Układanie rur kamionkowych w wykopie
  13.5. Wykonawstwo robót dla rurociągów z rur kamionkowych
  13.6. Studzienki rewizyjne na kanałach kamionkowych
  13.7. Metody bezwykopowe budowy kanałów
  13.8. Odbiór kanału z rur kamionkowych
  14. Kanalizacja z tworzyw termoplastycznych
  14.1. Wstęp
  14.2. Systemy kanalizacji grawitacyjnej z PVC
  14.3. Montaż systemów kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej
  14.4. Instrukcja układania systemu zewnętrznej kanalizacji grawitacyjnej z PVC w warunkach zimowych
  14.5. System kanalizacji z polipropylenu (PP)
  14.6. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych
  14.6.1. Wiadomości ogólne o studzienkach kanalizacyjnych
  14.6.2. Studzienki kanalizacyjne z rodziny Tegra
  14.6.3. Pozostałe studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych
  14.6.4. Zastosowanie studzienek kanalizacyjnych z tworzyw termoplastycznych
  14.6.5. Instrukcja montażu studzienek kanalizacyjnych niewłazowych 400 i 315 mm
  14.7. Systemy drenarskie
  15. Technologie bezwykopowego układania i renowacji rurociągów
  15.1. Zalety technologii bezwykopowych
  15.2. Bezwykopowe układanie nowych rurociągów
  15.3. Technologie renowacji istniejących rurociągów
  16. Urządzenia do podczyszczania i regulacji przepływu wód deszczowych
  16.1. Urządzenia do podczyszczania wód deszczowych
  16.1.1. Osadniki do podczyszczania wód deszczowych
  16.1.2. Separatory substancji ropopochodnych
  16.1.2. Regulatory przepływu wód deszczowych
  17. Pompy i przepompownie w systemach kanalizacyjnych
  17.1. Podstawowe pojęcia
  17.2. Wymogi stawiane pompowniom
  17.3. Pompownie w studzienkach inspekcyjnych
  16.4. Podział pomp w systemach kanalizacyjnych
  17.5. Sposoby montażu pomp
  17.6. Rodzaje pomp
  17.7. Rodzaje wirników
  18. Przepisy bhp przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnych i wodociągowych
  18.1. Ogólne przepisy bhp
  18.2. Roboty ziemne
  18.3. Roboty montażowe
  18.4. Roboty wykończeniowe
  18.5. Obowiązki osób kierujących pracami
  19. Rozliczenia ilości odprowadzanych ścieków
  19.1. Zasady określenia ilości odprowadzanych ścieków
  19.2. Urządzenia pomiarowe ilości odprowadzanych ścieków – ściekomierze
  19.2.1. Podział ściekomierzy
  19.2.2. Wspólne cechy rozliczeniowych urządzeń pomiarowych
  19.2.3. Liczniki cieczy w przewodach otwartych
  19.2.4. Ściekomierze mierzące pełnym przekrojem rurociągu
  20. Eksploatacja i konserwacja sieci kanalizacyjnych
  20.1. Monitoring i inspekcja kanalizacji (kamerowanie)
  20.2. Kontrola kanalizacji (zadymianie)
  20.3. Konserwacja kanałów
  20.4. Bhp przy eksploatacji kolektorów kanalizacyjnych
  Literatura
  Zamknij