Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń - 58-550-50-99

  Ilość produktów: 0
  Suma netto: 0,00 zł
  Suma brutto: 0,00 zł
  Został poprawnie dodany do koszyka
  Powrót

  Natryski bezpieczenstwa - przepisy

  ICD.pl 15 June 2009 Prysznice, natryski, myjki bezpieczeństwa

   

  Natryski (prysznice) bezpieczeństwa oraz myjki do oczu i twarzy powinno się stosować w miejscach gdzie występuje ryzyko wypadków w wyniku kontaktu z substancjami łatwopalnymi, toksycznymi, radioaktywnymi, żrącymi lub poparzeń przez ogień i gorącą parę.

   

  Konieczność stosowania natrysków ratunkowych wymuszają następujące przepisy:

  • Dz. U. 2002 r. Nr 91 poz.811 z 28.06.2002 r. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
   § 103.1 Jeżeli podczas procesów pracy występuje niebezpieczeństwo oblania pracowników środkami żrącymi lub zapalenia odzieży na pracowniku - nie dalej niż 20 m w linii poziomej od stanowisk, na których wykonywane są te procesy, powinny być zainstalowane natryski ratunkowe (prysznice bezpieczeństwa) do obmycia całego ciała oraz oddzielne natryski (prysznice) do przemywania oczu.
  • Dz. U. 2002 r. Nr 24 z 19.02.2002 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji szkła i wyrobów ze szkła
   § 49.1 W każdym pomieszczeniu, w którym odbywają się prace z kwasami lub substancjami żrącymi, powinna być w widocznym miejscu wywieszona instrukcja o udzielaniu pierwszej pomocy w przypadku poparzenia kwasami lub tymi substancjami.
   § 49.2 W pomieszczeniu, o którym mowa w ust. 1, powinny znajdować się środki do udzielenia pierwszej pomocy, w tym natryski wodne lub urządzenia do płukania oczu, spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach.
  • Dz. U. 2000 r. Nr 3 z 30.12.1999 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali
   § 30 W pomieszczeniach, w których występuje dla pracownika niebezpieczeństwo oparzenia lub zapalenia odzieży roboczej, powinny być zainstalowane wodne natryski ratunkowe oraz oddzielne urządzenia do płukania oczu, spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach.
  • Dz. U. 1995 r. Nr 37 z 1.03.1995 r. Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, stosowaniu, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym nadtlenków organicznych.
   § 23. 1 W każdym pomieszczeniu, w którym znajdują się nadtlenki i utrzymuje się temperatura powyżej 0°C powinna znajdować się instalacja wodociągowa zawierająca wodę pitną, W skład instalacji wodociągowej wchodzą natryski bezpieczeństwa, umywalki oraz urządzenia do przepłukiwania oczu.
   § 23. 2 Dla pomieszczeń, w których znajdują się nadtlenki i w których utrzymuje się temperatura poniżej 0oC, instalacja wodociągowa, o której mowa w ust. 1, powinna znajdować się w najbliższym pomieszczeniu, w którym utrzymuje się temperatura powyżej 0°C, jednak oddalonym nie więcej niż o 10 m.
  • Dz. U. 1994 r. Nr 21 z 27.01.1994 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.
   § 13 W obiektach lub pomieszczeniach, w których są transportowane, przechowywane lub używane kwasy i zasady nieorganiczne, należy zainstalować wodne natryski ratunkowe oraz zapewnić środki do przemywania oczu wodą i substancjami neutralizującymi.
   § 89. 2 Pomieszczenie, w którym jest składowany i pobierany kwas siarkowy, powinno być wyposażone w ratunkowy natrysk wodny.
   § 94 W miejscu składowania i pobierania kwasu solnego powinien być umieszczony ratunkowy natrysk wodny.
  • Dz. U. 1975 r. Nr 11 z 25.03.1975 r. Rozporządzenie Ministra Przemysłu Maszynowego w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy elektrolitycznej obróbce powierzchni.
   § 32. 2 W pomieszczeniach, w których wykonuje się prace z substancjami szkodliwymi, powinny być zainstalowane urządzenia do przemywania oczu oraz ręczne natryski do spłukiwania skóry poparzonej chemikaliami.
  • Dz.U. 2007r. Nr 197 poz. 1429 z 25.10.2007 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu i przerobie arsenu oraz jego związków
   § 4. Pracodawca wyposaża pomieszczenia pracy, w których wytwarzany i przerabiany jest arsen, w:
   1)  natryski (prysznice) do przemywania oczu;
   2)  natryski ratunkowe (prysznice bezpieczeństwa), jeżeli konieczność ich zainstalowania wynika z oceny ryzyka zawodowego.
  • Dz.U. 2007r. Nr 197 poz. 1430 z 25.10.2007 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniu, przerobie oraz stosowaniu chromu i jego związków
   § 4. Pracodawca wyposaża pomieszczenia lub stanowiska pracy, na których wytwarzany, przerabiany lub stosowany jest chrom, w:
   1)  natryski (prysznice) do przemywania oczu;
   2)  natryski ratunkowe (prysznice bezpieczeństwa), jeżeli konieczność ich zainstalowania wynika z oceny ryzyka zawodowego.

  0 komentarzy

  * pola wymagane
   Zamknij